کتابخانه احادیث شیعه

عوامل سقوط دولت ها

عـوامـل سـقـوط دولت هـا چـهـار چـيـز اسـت . ضـايـع كـردن اصل ها و دست زدن به غرور. روى كار آوردن افراد پست و فرومايه و كنار گذاشتن افراد آگاه و دانشمند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461