کتابخانه احادیث شیعه

46. چشم بسته قبول نكن

اگر دانشمندان، نصيحت را پنهان دارند، خيانت كرده اند. اگر سرگشته گمراهى را ديدند و او را راهنمايى نكردند و يا (دل) مرده اى را زنده ننمودند، وه كه چه كار زشتى كرده اند! چون خداوند تبارك و تعالى، در كتاب، از ايشان پيمان گرفته كه به معروف و آنچه فرمان يافته اند، فرمان دهند و از آنچه نهى شده اند، نهى كنند و بر نيكوكارى و پرهيزكارى، يكديگر را يارى كنند و در گناه و ستم، يكديگر را يارى نكنند.
نمایش منبع
درباره آيه «زيرا كه گوش و چشم و دل، همه مسئولند»، فرمودند: از گوش، درباره آنچه شنيده است، از چشم، درباره آنچه بدان نگريسته و از دل، درباره باورها و دل بستگى هايش بازخواست مى شود.
نمایش منبع
تو حق ندارى هر چه را كه خواستى بگويى... خداوند، رحمت كند كسى را كه خير بگويد و سود ببرد، يا سكوت نمايد و سالم بماند و نيز حق ندارى هر چه را مى خواهى گوش بدهى.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462