کتابخانه احادیث شیعه

145. قهر با خدا = آشتى با شيطان

هر كس از ياد خدا رويگردان شود، شيطان را به سراغ او مى فرستيم تا همواره با او همراه باشد.
نمایش منبع
شيطان گفت: پنج نفرند كه هيچ راهى به آنها ندارم اما ديگر مردم در مشت من هستند: 1. هر كس با نيّت درست به خدا پناه ببرد و در همه كارهايش بر او توكّل كند؛ 2. كسى كه شب و روز بسيار تسبيح خدا گويد؛ 3. كسى كه براى برادر مؤمنش آن پسندد كه براى خود مى پسندد؛ 4. كسى كه هرگاه مصيبتى به او مى رسد، بى تابى نمى كند؛ 5. و هر كسى كه به آنچه خداوند قسمتش كرده، خرسند است و غم روزيش را نمى خورد.
نمایش منبع
آيا شما را از چيزى خبر ندهم كه اگر به آن عمل كنيد شيطان از شما دور شود، چندان كه مشرق از مغرب دور است؟ عرض كردند: چرا. فرمودند: روزه، روى شيطان را سياه مى كند و صدقه، پشت او را مى شكند و دوست داشتن براى خدا و هم يارى در كار نيك، ريشه او را مى كند و استغفار، شاهرگش را مى زند.
نمایش منبع
شيطان به حضرت نوح عليه السلام گفت: اگر آدمى را بخيل يا حريص يا حسود و يا ستمگر و يا عجول يافتيم، به سرعت او را به چنگ مى آوريم و اگر تمام اين صفات در او باشد ـ از ماست ـ و او را چون خود، شيطان نافرمان مى ناميم.
نمایش منبع
هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبيش بيشتر از بديش نشود، شيطان بر پيشانى او بوسه مى زند و مى گويد: اين چهره اى است كه روى رستگارى را نمى بيند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462