کتابخانه احادیث شیعه

239. چشم دل، باز كنيد

آيا آنان (كافران) در زمين سير نكردند، در نتيجه دل هايى داشته باشند كه حقيقت را درك كنند؛ يا گوش هاى شنوايى كه با آن [نداى حق را] بشنوند؟! چرا كه چشم هاى ظاهر كور نمى شوند، بلكه دل هايى كه در سينه هاست كور مى شود.
نمایش منبع
كسى اهل بصيرت است كه بشنود و بينديشد، و نگاه كند و دريابد، و از عبرت ها بهره گيرد و سپس راه هاى روشن را بپيمايد و بدين ترتيب، خود را از سقوط در پرتگاه ها حفظ كند.
نمایش منبع
اگر چشم بصيرت بگشاييد، [خواهيد ديد كه] بصيرت به شما عطا شده است و اگر به راه هدايتْ گام نهيد، [خواهيد ديد كه] هدايت در وجود شما نهاده شده است.
نمایش منبع
آگاه باشيد كه بيناترينِ چشم ها چشمى است كه تيزبينى اش صرف كارهاى خير شود. آگاه باشيد كه شنواترينِ گوش ها گوشى است كه پند را دريابد و بپذيرد.
نمایش منبع
ديدن، با نگاه كردن به وسيله چشم نيست؛ زيرا چشم ها گاه به صاحبان خود دروغ مى گويند؛ امّا عقل، كسى را كه از او خيرخواهى كند، فريب نمى دهد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465