کتابخانه احادیث شیعه

ثمره تجربه

امام على عليه السلام :ثمره تجربه، گزينش نيكوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تجربه، عبرت آموزى به بار مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه تجربه اش اندك باشد، فريب مى خورَد و هر كه پر تجربه باشد، كمتر فريب مى خورَد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كس امور را تجربه نكند فريب مى خورَد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كس بدرستى تجربه آموزد از هلاكتها جان سالم به در مى برد و هر كس از تجارب بى نيازى جويد عواقب امور را نمى بيند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :تجربه ها بهترين آموزگارند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهترين تجربه ات آن است كه تو را پند دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :در هر تجربه اى پند و اندرزى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :انديشه مرد به اندازه تجربه اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :پيروزى با دورانديشى به دست مى آيد؛ و دور انديشى با تجارب .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه تجربه اندوزد درست كار مى كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :··· شخص كم تجربه خود رأى، هرگز نبايد به هيچ رياستى طمع بندد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ؛

هر كس دورى سفر (قيامت) را ياد كند آماده راه گردد.

نهج البلاغه: ص 1222، حکمت 272

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461