کتابخانه احادیث شیعه

زيبايى درون

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :زيبايى در زبان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :زيبايىِ انسان ، شيوايى زبان اوست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :زيبايى مرد، به زبان [او ]است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به اين كه: زيبايى مرد به چيست؟ ـ فرمود : به داشتن عقيده درست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :زيبايى، داشتن عقيده درست است و كمال، داشتن كردار درست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خردِ زنان در زيبايى آنهاست و زيبايى مردان، در خردشان.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خداوند عزّ و جلّ سيماى زن را در رخسار او و سيماى مرد را در گفتارش قرار داده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ پيدا ، رخساره نيكوست و زيبايى پنهان، نهان و نهاد نيكو.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هيچ جمالى زيباتر از خرد نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ مرد ، بردبارى اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نيكو خردى، زيبايى برون و درون است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ مرد ، وقار و سنگينى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ مؤمن، پارسايى اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ بنده ، فرمانبردارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ آزاده ، دورى كردن از ننگ و عار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ زندگى ، قناعت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ نيكى كردن، منّت ننهادن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ قرآن ، سوره بقره و آل عمران است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ احسان، كامل كردن آن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ دانشمند ، عمل كردن او به دانش خود است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زيبايىِ علم ، نشر آن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :جامه اى زيباتر از سلامت نيست.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام :نِكويى صورت ، زيبايى ظاهر است و نكويى خرد ، زيبايى درون.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469