کتابخانه احادیث شیعه

تشويق به جهاد با نفس

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :مجاهد كسى است كه به خاطر خدا با نفْس خود مبارزه كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :جهاد با نفس كابين بهشت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مبارزه با هوس، بهاى بهشت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نخستين جهادى كه آن را كنار مى نهيد، جهاد با نفْسهايتان است و آخرين چيزى كه از دست مى دهيد، مبارزه كردن با خواهشهايتان و اطاعت از فرمانروايانتان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :كسى كه در راه فرمانبرى از خدا، و دورى از نافرمانى او، با نفْس خويش مبارزه كند، نزد خداوند سبحان منزلت نيكو كارِ شهيد را دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مبارزه كردن با نفْس، خصلت بزرگ منشان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :من روزىِ خود را بى كم و كاست دريافت مى كنم، و با نفْس خويش مى ستيزم.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خردمند را سزد كه در هيچ حالى از طاعت پروردگارش و پيكار با نفْسش باز نايستد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با نفْس خود بستيز و توبه ات را پيش انداز، تا به طاعت پروردگارت دست يابى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :در هنگام خواهشها جلو نفْست را بگير و در هنگام شبهات، آن را به كتاب خدا ارجاع ده.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :جهاد آگاهانه با نفْس، سر لوحه خرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با اين دلها بجنگيد كه آن ها زود مى لغزند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :همانا مؤمن، به پيكار با نفْس خويش اهتمام مى ورزد، تا بر خواهش آن چيره شود. گاه، كجى نفْس را راست مى كند و در راه محبّت خدا با خواهشهاى نفسانى مى ستيزد و گاهى هم نفْس ، او را به زمين مى زند و او پيرو خواهشهاى آن مى شود؛ اما خداوند او را از جا بلند مى كند و او بلند مى شود و خداوند از لغزشش مى گذرد و او نيز متنبّه مى شود.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :براى بازداشتن نفْس خود از خواهشهايش با آن مبارزه كن كه مبارزه با نفْس، همچون مبارزه با دشمنت، بر تو واجب است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469