کتابخانه احادیث شیعه

ثمره مجاهدت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :با مجاهدت مى توان بر عادتهاى بد چيره آمد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :با هوسهايتان بجنگيد تا اختياردار نفْسهاى خود شويد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :با خواهشهاى نفْس خود بستيزيد، دلهايتان را حكمت فرا مى گيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :با كم خوردن و كم آشاميدن به جنگ نفْسهاى خود رويد، فرشتگان بر سر شما سايه مى افكنند و شيطان از شما مى گريزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :ثمره مجاهدت، مقهور كردن نفْس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با خواهش [نفْس] خود جهاد كن، بر خشمت چيره شو و با عادتهاى بد خود مخالفت نما تا نفْست پاكيزه شود، خردت كمال يابد و از پاداش پروردگارت بهره كامل برى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بدانيد كه جهاد، بهاى بهشت است، پس هر كه با نفْس خويش جهاد كند، بهشت را مالك شود و بهشت ارجمندترين پاداش الهى است براى كسى كه قدر آن را بشناسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :جهاد كردن با نفْس، آن را در ارتكاب گناهان مهار مى كند و از نابودى نگهش مى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اصلاح نفْس با مجاهدت حاصل مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :جهاد با نفْس و بازداشتن آن از خواهشهايش درجات را رفعت مى بخشد و حسنات را دو چندان مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نقطه كمال صلاح، در جنگيدن با نفْس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :به اوج اهداف نرسند، مگر وارستگانِ نفْس ستيز.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه با نفْس خويش جهاد كند، تقوى را به سر حدّ كمال رسانده است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إنَّ اللّه‏َ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ؛

خداوند، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى ‏دارد.

گزیده تحف العقول، ح157

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461