کتابخانه احادیث شیعه

نادان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :نادان كسى است كه خدا را نافرمانى كند هر چند خوش سيما و بلند پايه باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان ، به تقصير (عيب) خود آگاه نيست و نصيحت خير خواهِ خود را [هم] نمى پذيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان مرده است هر چند به ظاهر زنده باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان، نصيحت بردار نيست و پند و اندرز در او كارگر نمى افتد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :كارِ درستِ نادان، مانند لغزش دانشمند است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان از آنچه خردمند با آن انس مى گيرد، مى گريزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان صخره اى است كه چشمه اى از آن نمى جوشد، درختى است كه شاخه اش سبز نمى شود و زمينى است كه گياهش نمى رويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان، كسى است كه خواسته ها[ى نفسانى] او را فريب دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دانشمند كسى است كه قدر و اندازه خويش را بشناسد و نادان كسى است كه شأن خود را نشناسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خردمند كسى است كه شأن خود را نگه دارد و نادان كسى است كه قدر خويش را نشناسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خردمند به عمل خود تكيه مى كند و نادان به آرزوهايش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دانشمند با دل و انديشه خود مى نگرد و نادان با چشم و ديده خود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان كسى است كه فريب هوى و هوس و انديشه هاى باطل خود را بخورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان به همتاى خود گرايش دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هرگز نادانى پيدا نمى شود، مگر آن كه در كارهايش يا افراط مى كند يا تفريط.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان را هميشه در حال افراط يا تفريط مى بينى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان، در حقيقت، كسى است كه خواهشها او را برده خود كرده باشند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان، بنده خواسته هاى نفسانى خود است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان هرگاه بخل ورزد (انكار كند) صاحب مال شود و هرگاه صاحب مال شود كجروى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :فرمان بردن از نادان، نشانگر نادانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه قدر خود را نشناسد پا از حدّ خويش فراتر نهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :نادان در همه حال بازنده و زيانكار است.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :شگفتىِ نادان از خردمند، بيشتر از شگفتىِ خردمند از نادان است.
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام :نادان ، اسير زبان خود است.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام :پروراندنِ نادان و تَرك دادن كسى از عادتش، كارى معجزه آساست.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469