کتابخانه احادیث شیعه

كسانى كه شايسته دوستى نيستند

امام على عليه السلام :دوستى عوام مانند ابر، از هم گسيخته مى شود و همچون سراب محو مى گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :رشته دوستيهاى بدكاران زودتر از هر دوستى ديگرى از هم مى گسلد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستى نابخردان همچون سراب از بين مى رود و همچون مه برطرف مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستى نادانان تغيير مى پذيرد و زود رخت بر مى بندد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستى احمق چون درخت آتش است كه اجزاى آن يكديگر را مى سوزانند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با كافر دوستى مورزيد و با نادان همنشينى مكنيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مبادا دشمنان خدا را دوست بدارى، يا دوستيت را نثار كسى جز دوستان خدا كنى كه هر كس مردمى را دوست بدارد با آنان محشور شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستى خود را بى جا نثار مكن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستى خود را ارزانى كسى مدار كه وفا ندارد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469