کتابخانه احادیث شیعه

آنچه حكم شهادت دارد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چنانچه بخواهند مال كسى را به ناحق بگيرند و او [در راه دفاع از آن ]بجنگد و كشته شود ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در راه دفاع از خانواده خود به ستم كشته شود، شهيد است و هركه در راه دفاع از مال خود مظلومانه كشته شود، شهيد است، و هركه در راه دفاع از همسايه خود به ستم كشته شود، شهيد است، و هركه به خاطر خداوند عزّ و جلّ كشته شود، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در راه دفاع از جان خود بجنگد و كشته شود ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در راه دفع ستم از خود كشته شود ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در راه دفاع از مالِ خود كشته شود ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در راه دفاع از مال و دارايى خود بجنگ تا آن را به دست آورى يا كشته شوى ، در اين صورت از شهيدان آخرت خواهى بود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چه خوب مرگى است ، مُردن مَرد در راه دفاع از حقّ خويش .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه عاشق شود و عشق خود را بپوشاند و پاكدامنى ورزد و [از اندوه آن] بميرد ، شهيد است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شهدا پنج دسته اند : كسى كه به بيمارى طاعون درگذرد، و كسى كه بر اثر قولنج بميرد، و كسى كه زير آوار رود، و كسى كه غرق شود يا در راه خداوند عزّ و جلّ به شهادت رسد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : [مرگ با] طاعون، براى هر مسلمانى شهادت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ هنگام عيادت به همراه اصحابش از عبد اللّه بن رواحه ـ فرمود : شهيد امّت من كيست؟ اصحاب عرض كردند : همان كسى نيست كه در راه خدا مى جنگد و به دشمن پشت نمى كند تا كشته شود؟ رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : در اين صورت شهداى امّت من اندكند ! شهيد كسى است كه شما گفتيد و نيز كسى كه بر اثر طاعون در گذرد و كسى كه بر اثر قولنج بميرد و كسى كه زير آوار رَوَد يا غرق شود و زنى كه جمعا بميرد . عرض كردند : اى رسول خدا ! يعنى چه جمعا بميرد؟ فرمود بچه اش در شكم او گير كند [و بميرد] .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مجاهدى كه در راه خدا به شهادت رسيده باشد ، پاداشش بيشتر از كسى نيست كه بتواند [گناه كند] و پاكدامنى ورزد .
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454