کتابخانه احادیث شیعه

آنچه جاى شگفتى دارد

امام صادق عليه السلام : كسى كه براى ديگران ارزشى قائل نباشد، خودبين و خود رأى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از بخيل كه فقرى را كه از آن گريزان است به سوى خود شتاب مى بخشد و توانگريى را كه در جستجوى آن است، از دست مى دهد؛ در دنيا چون فقيران زندگى مى كند و در آخرت مانند توانگران حسابرسى مى شود!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از متكبّر، كه ديروز نطفه اى بود و فردا لاشه اى است!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه آفرينش خدا را مى بيند و با اين حال در وجود او شكّ مى كند!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه مردگان را مى بيند و مرگ را از ياد مى برد!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه زندگى اين جهان را مى بيند و زندگى آن جهان را انكار مى كند!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از آباد كننده سراى فانى و رها كننده سراى باقى!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه مى بيند هر روز از جانش و عمرش كاسته مى شود و با اين حال براى مرگ آماده نمى گردد!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه فرجام ناگوار خوش گذرانيها را مى داند، چگونه [از آنها ]خوددارى نمى ورزد!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه مى داند خداوند به سختى از او انتقام خواهد گرفت و با اين حال [بر نافرمانى ]پاى مى فشرد!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه به اصلاح مردم دست مى زند در حالى كه خود از همه فاسدتر است و خويشتن را اصلاح نمى كند و به كار اصلاح ديگران مى پردازد!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه داروى درد خود را مى شناسد و آن را نمى جويد و اگر هم بيابدش، خود را با آن درمان نمى كند!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه اختياردار اجل خود نيست، چگونه آرزويش را دراز مى كند!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه گفته مى شود در او بدى وجود دارد و خودش مى داند كه آن بدى در او هست، چگونه [از شنيدن اين سخن ]ناراحت مى شود!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه خوبيى را به او نسبت مى دهند و خودش مى داند كه آن خوبى را ندارد، چگونه خوشحال مى شود!
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت علی علیه السلام: :

أَكْرِمْ عَشـيرَتَكَ فَاِنـَّهُمْ جـَناحُكَِ؛

خويشاوندان خود را گرامى بدار، چرا كه آنان بال و پرِ تو هستند.

غررالحكم: ج2، ص229

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461