عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آنچه جاى شگفتى دارد

امام صادق عليه السلام : كسى كه براى ديگران ارزشى قائل نباشد، خودبين و خود رأى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از بخيل كه فقرى را كه از آن گريزان است به سوى خود شتاب مى بخشد و توانگريى را كه در جستجوى آن است، از دست مى دهد؛ در دنيا چون فقيران زندگى مى كند و در آخرت مانند توانگران حسابرسى مى شود!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از متكبّر، كه ديروز نطفه اى بود و فردا لاشه اى است!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه آفرينش خدا را مى بيند و با اين حال در وجود او شكّ مى كند!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه مردگان را مى بيند و مرگ را از ياد مى برد!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه زندگى اين جهان را مى بيند و زندگى آن جهان را انكار مى كند!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از آباد كننده سراى فانى و رها كننده سراى باقى!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه مى بيند هر روز از جانش و عمرش كاسته مى شود و با اين حال براى مرگ آماده نمى گردد!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه فرجام ناگوار خوش گذرانيها را مى داند، چگونه [از آنها ]خوددارى نمى ورزد!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه مى داند خداوند به سختى از او انتقام خواهد گرفت و با اين حال [بر نافرمانى ]پاى مى فشرد!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه به اصلاح مردم دست مى زند در حالى كه خود از همه فاسدتر است و خويشتن را اصلاح نمى كند و به كار اصلاح ديگران مى پردازد!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه داروى درد خود را مى شناسد و آن را نمى جويد و اگر هم بيابدش، خود را با آن درمان نمى كند!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه اختياردار اجل خود نيست، چگونه آرزويش را دراز مى كند!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه گفته مى شود در او بدى وجود دارد و خودش مى داند كه آن بدى در او هست، چگونه [از شنيدن اين سخن ]ناراحت مى شود!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه خوبيى را به او نسبت مى دهند و خودش مى داند كه آن خوبى را ندارد، چگونه خوشحال مى شود!

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إن جَعَلتَ دِينَكَ تَبَعاً لدُنياكَ أهلَكتَ دينَكَ ودُنياكَ وكُنتَ في الآخرةِ مِن الخاسِرينَ، إن جَعَلتَ دُنياكَ تَبَعاً لِدينِكَ أحرَزْتَ دِينَكَ ودُنياكَ وكُنتَ في الآخرةِ مِن الفائزينَ؛
اگر دينت را تابع دنيايت كنى، دين و دنيايت، هر دو را از بين برده‏ اى و در آخرت از زيانكاران خواهى بود، اما اگر دنياى خود را تابع دينت كنى دين و دنيايت، هر دو را به دست آورده‏ اى و در آخرت از رستگاران خواهى بود.

غرر الحكم : 3750 ـ 3751

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3439