کتابخانه احادیث شیعه

ناتوانى و ناتوان

امام على عليه السلام : از اين انسان در شگفت آييد: با تكّه اى پيه مى بيند و با تكّه گوشتى سخن مى گويد و با استخوانى مى شنود و از شكافى نفَس مى كِشد!!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ كياست و زيركى را مى ستايد و ناتوانى را سرزنش مى كند. پس، هرگاه چيزى بر تو چيره و غالب شد بگو: خدا مرا بس است و او نيكو وكيلى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ناتوانى [در كارها]، سبب ضايع كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ناتوانى، خوارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نتيجه ناتوانى، از دست شدن خواسته است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ناتوانى، آفت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ناتوانى آن است كه با پرداختن به آنچه برايت تضمين شده (روزى)، از آنچه بر تو واجب گشته است (واجبات الهى) باز بمانى و به آنچه داده شده اى قناعت نكنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نا توانى اى كه با خير همراه باشد، بهتر از قدرتى است كه شرّ در پى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اعتماد كردن به هر كسى پيش از آزمودن او، ناتوانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند سبحان طاعت [خود] را در آن جايى كه نا توانان كوتاهى مى ورزند، غنيمت زيركان قرار داده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : غيبت كردن، كار شخص ناتوان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به خدا سوگند، كسى كه دشمنش را بر خود چنان چيرگى دهد كه گوشتش را جدا سازد و استخوانش را بشكند و پوستش را بكَنَد، شخص بسيار ناتوان و بُزدلى است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465