کتابخانه احادیث شیعه

عدالت برترين سياست است

امام صادق عليه السلام : عدالت از عسل شيرين تر، از خامه نرمتر و از مشك خوش بوتر است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عدالت، حفاظى نگاه دار و بهشتى ماندگار است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يك ساعت عدالت، بهتر از شصت سال عبادت است كه شبش به عبادت و روزش به روزه دارى بگذرد و يك ساعت بى عدالتى در حكومت (داورى) نزد خدا سخت تر و سنگين تر از شصت سال گناه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عدالت برترين سياست است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عدالت، فضيلتِ فرمانروا (قدرت) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عدالت، حفاظ دولتهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عدالت، مردم را اصلاح مى كند و مايه اصلاح و سامان يافتن رعيّت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عدالت، كسى را كه به آن عمل كند، از آمدن مظالم و حقوق مردم به عهده اش آسوده مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با عدالت است كه كار رعيّت اصلاح مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به سبب عدالت، بركتها دو چندان مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عدالتِ فرمانروا، بهتر از فراخى و حاصلخيزى زمانه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عدالت، رشته نظام بخش فرمانروايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عدالت پيشه كن تا [همچنان ]حكومت كنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به عدالت رفتار كن تا پادشاهى كنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سياستِ دادگرانه سه چيز است: نرمىِ توأم با دورانديشى، عدالت كامل، و احسان همراه با ميانه روى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با هيچ چيز مانند عدالت، شهرها آباد نگرديده است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام درباره حضرت عيسى عليه‏ السلام فرمودند : :

. . . وَلامالٌ يَلفِتُهُ و لا طَمَعٌ يُذِلُّهُ ، دابَّتُهُ رِجلاهُ و خادِمُهُ يَداهُ؛

... نه مال و ثروتى داشت كه او را به خود مشغول گرداند و نه طمعى كه به خوارى‏ اش اندازد ، مركب او دو پايش بود و خدمت كارش دو دستش.

نهج البلاغه ، خطبه 160

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454