عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ويژگيهاى عادل

امام على عليه السلام : ايمان بر چهار پايه استوار است: بر صبر و يقين و عدالت و جهاد··· عدالت نيز چهار شاخه دارد: فهم ژرف كاو، دانش عميق، حكمت (حكم) شكوفا و بردبارى استوار و پايدار؛ هركه بفهمد، از ژرفاى دانش آگاه شود، و هركه از ژرفاى دانش آگاه شود، از آبشخورهاى حكمت (احكام درست) سيراب گردد و هركه بردبار باشد، در كار خود كوتاهى نورزد و در ميان مردم با خوشنامى زندگى كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در رفتار خود با مردم به ايشان ستم نكند و هرگاه با آنان سخن بگويد، دروغ نگويد و چون وعده شان دهد، خلف وعده نكند، انسانيتش كامل و عدالتش آشكار و دوستيش لازم و غيبتش حرام است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه با مردم چنان رفتار كند كه دوست دارد آنان با او رفتار كنند، عادل است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آنچه براى خود نمى پسندى، براى ديگرى هم مپسند و آنچه براى خود دوست دارى، براى برادرت نيز دوست بدار، تا در قضاوتت عادل باشى و در عدالتت دادگر و نزد آسمانيان دوست داشتنى و در دلهاى زمينيان محبوب.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه نهانش با آشكارش يكسان باشد و كردارش با گفتارش سازگار، او كسى است كه امانت را پرداخته و عدالتش تحقق يافته است.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش از ويژگى انسان عادل ـ فرمود : كسى است كه چشم خود را از حرامها فرو بندد و زبانش را از گناهان و دستش را از مال مردم.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419