کتابخانه احادیث شیعه

ويژگيهاى عادل

امام على عليه السلام : ايمان بر چهار پايه استوار است: بر صبر و يقين و عدالت و جهاد··· عدالت نيز چهار شاخه دارد: فهم ژرف كاو، دانش عميق، حكمت (حكم) شكوفا و بردبارى استوار و پايدار؛ هركه بفهمد، از ژرفاى دانش آگاه شود، و هركه از ژرفاى دانش آگاه شود، از آبشخورهاى حكمت (احكام درست) سيراب گردد و هركه بردبار باشد، در كار خود كوتاهى نورزد و در ميان مردم با خوشنامى زندگى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه در رفتار خود با مردم به ايشان ستم نكند و هرگاه با آنان سخن بگويد، دروغ نگويد و چون وعده شان دهد، خلف وعده نكند، انسانيتش كامل و عدالتش آشكار و دوستيش لازم و غيبتش حرام است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه با مردم چنان رفتار كند كه دوست دارد آنان با او رفتار كنند، عادل است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آنچه براى خود نمى پسندى، براى ديگرى هم مپسند و آنچه براى خود دوست دارى، براى برادرت نيز دوست بدار، تا در قضاوتت عادل باشى و در عدالتت دادگر و نزد آسمانيان دوست داشتنى و در دلهاى زمينيان محبوب.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه نهانش با آشكارش يكسان باشد و كردارش با گفتارش سازگار، او كسى است كه امانت را پرداخته و عدالتش تحقق يافته است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش از ويژگى انسان عادل ـ فرمود : كسى است كه چشم خود را از حرامها فرو بندد و زبانش را از گناهان و دستش را از مال مردم.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام رضا علیه السلام : :

اِجْعَلُوا لِأَنْفُسِكُمْ حَظّا مِنَ الدُّنْيا، بِاِعْطائِها ما تَشْتَهى مِنَ الْحَلالِ وَ مالَمْ يَنَلِ المُرُوَّةَ وَ لاسَرَفَ فيهِ، وَ اسْتَعينوُا بِذلِكَ عَلى اُمُورِ الدّينِ؛

براى خودتـان بهره ‏اى از دنيـا قرار دهـيد، به اينكه خواسته‏ هاى دل را از حلال به آن بدهيد، تا حدّى كه مروّت را از بين نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدين وسيله، بر كارهاى دين، كمك بجوييد.

فقه الرضا عليه‏ السلام، ص 337

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3460