کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

آدم عليه السلام ـ در سفارش به فرزندش شيث ـ فرمود : هرگاه دلهايتان از چيزى نفرت داشت، از آن چيز دورى كنيد؛ زيرا زمانى كه من به درخت نزديك شدم تا از آن بخورم، دلم از اين كار گريزان بود. اگر از خوردن امتناع كرده بودم، آن بلايى كه به سرم آمد نمى آمد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه در ميان سخن برادر مسلمانش بدود، مانند اين است كه چهره او را خراشيده باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه با مردم چنان رفتار كند كه خوش ندارند، مردم درباره او ندانسته سخنها گويند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آبادانى دلها، در معاشرت با خردمندان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با اهل فضل معاشرت كن تا خوشبخت و بزرگوار شوى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : معاشرت با اهل فضيلت مايه حيات دلهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اشتباه انسان در شناخت كسى كه خود را براى او رو مى كند، نا رواترين كار و نا بخشودنى ترين خطا است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : معاشرت، خصلتهاى پوشيده را آشكار مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از كسى كه دلهايتان از او نفرت دارد پرهيز كنيد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه مردم را به باد تمسخر مى گيرد، نبايد به دوستى صادقانه [آنها ]اميد بندد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن عسکری عليه ‏السلام : :

لايَشْغَلَكَ رِزْقٌ مَضـْمُونٌ عَـنْ عَـمَلٍ مَفـْرُوضٍ؛

مبادا روزى تضمين شده (كه در هرحال به تو مى‏ رسد) تو را از كار واجب باز دارد.

تحف العقول: ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461