کتابخانه احادیث شیعه

ويژگيهاى خردمند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ويژگى خردمند اين است كه در برابر رفتار جاهلانه نادان نسبت به خود بردبارى نشان مى دهد، از كسى كه به او ستم كرده است در مى گذرد، در برابر فرو دست خود فروتن است، از فرادست خود در طلب نيكى پيشى مى گيرد، چون بخواهد سخن بگويد مى انديشد، اگر آنچه مى خواهد بگويد خوب بود مى گويد و بهره مند مى شود و اگر بد بود خاموشى مى گزيند و سالم مى ماند، هر گاه با فتنه اى رو به رو شود به خدا پناه مى برد و دست و زبان خود را نگه مى دارد، هر گاه فضيلتى بيند آن را غنيمت مى شمارد، شرم و حيا از او جدا نمى شود و آزمندى از او سر نمى زند؛ اينها ده خصلتند كه خردمند به آنها شناخته مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه تجربه ها او را پند آموزند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كمال و نادان مال مى جويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه كار خود را استوار مى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه كردارهاى او گفتارش را تصديق كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه هر جا شناخت همان جا بايستد [در برابر حق معترف و تسليم باشد].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه زبان خود را در بند كشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه به آنچه نادان راغب است ، بى رغبت باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه احسانهاى خود را نيكو به جا آورد و كوشش خود را در جاى خود به كار گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه انديشه خود را متّهم كند و به هر چيزى كه نفْسش در نظر او مى آرايد، اعتماد نكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه تسليم قضا[ى الهى] باشد و با هشيارى و احتياط عمل كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه زبان خود را از غيبت نگه دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند جز به هنگام نياز يا بيان دليل و حجّت، زبان به سخن نمى گشايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند هر گاه خاموش باشد مى انديشد و هر گاه سخن گويد از خدا ياد كند و هر گاه بنگرد عبرت آموزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند هر گاه بداند عمل مى كند و هر گاه عمل كند از روى اخلاص انجام دهد و هر گاه اخلاص ورزد كناره گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند به كارش تكيه مى كند و نادان به آرزويش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند در عمل خود مى كوشد و از آرزوى خويش مى كاهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : قدرت، خردمند را به افراط كارى نمى كشاند و ناتوانى او را از پاى نمى نشاند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند در قبال وظايفى كه دارد از نفْس خود باز خواست مى كند و براى وظايفى كه ديگران در قِبال او دارند براى نفْس خود [از مردم] باز خواست نمى كند [بلكه گذشت مى كند].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند با همتاى خود انس مى گيرد؛ نادان به همانند خود مى گرايد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند به كسى كه مى ترسد سخنش را دروغ شمارد سخنى نمى گويد و از كسى كه مى ترسد دريغ ورزد چيزى نمى طلبد و كارى كه مى ترسد به عذرخواهى بينجامد انجام نمى دهد و به كسى كه نمى شود به او اميد بست اميد نمى بندد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند، با ادب (تربيت) پند مى گيرد و حيوانات جز با زدن عبرت نمى گيرند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى خردمند در دانش و كار اوست؛ دارايى نادان در مال و آرزوى اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيمى از [كار] خردمند، تحمّل كردن است و نيم ديگرش چشم پوشى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سخن خردمند، خوراك [جان ]است و پاسخ به نادان، سكوت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سينه خردمند، صندوق راز اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : [كار] زشت خردمند، بهتر از [كار] زيباى نادان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خشم نادان در گفتار اوست و خشم خردمند در رفتارش.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خردمند هيچ كس را خوار نمى شمارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خردمند كسى است كه در پذيرش حق رام باشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خردمند، از يك سوراخ دوبار گزيده نمى شود.
نمایش منبع
مصباح الشريعه ـ در آنچه كه به امام صادق عليه السلام نسبت داده است ـ : خردمند سخنى را كه خردها نمى پذيرند نمى گويد و خود را در معرض تهمت قرار نمى دهد.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : خردمند به كسى كه مى ترسد تكذيبش كند، سخنى نمى گويد و از كسى كه مى ترسد مضايقه كند، چيزى نمى خواهد و و عده اى را كه از عهده انجامش برنمى آيد، نمى دهد و به آنچه كه در اميدواريش سرزنش شود، اميد نمى بندد و به كارى كه مى ترسد در آن درماند اقدام نمى ورزد.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : خردمندِ صاحب دل كسى است كه آنچه را در توان او نيست فرو گذارد و بيشترين درستى، در مخالفت با هواى نفْس است.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : خردمند به كم و كاست دنيا در صورتى كه با حكمت توأم باشد خرسند است، ولى اگر دنيا را داشته باشد و از حكمت كم بهره باشد خرسند نيست؛ از اين رو تجارتشان سودمند گشت.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : خردمند كسى است، كه حلال مانع شكرگزارى او نمى شود و حرام بر شكيبايى او چيره نمى آيد.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : براى هر چيزى راهنمايى است و راهنماى خرد، انديشيدن است و راهنماى انديشيدن خاموشى؛ و براى هر چيزى مَركَب راهوارى است و مركبِ راهوارِ خرد، فروتنى است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469