کتابخانه احادیث شیعه

خردمندترين مردم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هان! خردمندترين مردم بنده اى است كه پروردگارش را شناخت و فرمانش بُرد و دشمنش را شناخت و نا فرمانيش كرد و سراى اقامت خود (آخرت) را شناخت و آن را آباد كرد و دانست كه بزودى بايد كوچ كند و لذا ره توشه برداشت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خردمندترينِ مردم، نيكوكارِ ترسان [از عذاب خدا] است و نادانترينشان، بدكارِ آسوده خاطر [از عذاب الهى] است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خردمندترين مردم، مدارا كننده ترين آنها با مردم است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كاملترين مردم از لحاظ خرد، بيمناك ترين و فرمانبردارترين آنان از خداست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، دورترين آنها از هر گونه پستى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، با حياترين آنهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، نزديكترينشان به خداست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه در كيفر دادن نادان ها از خاموشى فراتر نرود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه جدّيش بر شوخيش چيره باشد و در برابر هوس خود، از خردش كمك بگيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، كسى است كه در برابر حق رام باشد و از جانب خود حق [را به حقدار] بدهد و حقّ را تقويت كند و برپا داشتن و نيك عمل كردن به آن را كوچك نشمارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم، عاقبت انديش ترين آنهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين شما، فرمانبردارترين شماست [از خدا].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه بيناى عيب خود و كور عيب ديگران باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با خردترين مردم كسى است كه كار معاش خود را بهتر اداره كند و به درست كردن كار معادش بيشتر اهتمام ورزد.
نمایش منبع
لقمان عليه السلام ـ در مقام اندرز به فرزندش ـ فرمود : در برابر حق فروتن باش تا خردمندترين مردم باشى.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454