عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

كينه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه امّت من نسبت به يكديگر كينه نورزند، هرگز دشمنى در برابر آنها قد علم نمى كند.

پرینت احادیث

عيسى عليه السلام : اى بندگان بد! مردم را با گمان [بدى كه نسبت به آنها مى بريد ]سرزنش مى كنيد و خود را با يقين [كه به بدى خويش داريد]سرزنش نمى كنيد؟ اى بندگان دنيا! سرهايتان را مى تراشيد و پيراهنتان را كوتاه مى كنيد و سرهايتان را به زير مى افكنيد و كينه را از دلهايتان برنمى كنيد؟!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كينه، بيمارى دلهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كينه، تخم بدى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كينه، كارهاى نيك را از بين مى برد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بد كينه ترين دلها، دل شخص كينه توز است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بدى را از سينه خودت درو كن، تا آن را از سينه ديگران بركنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شما بر كينه ورزى به يكديگر همداستان شده ايد و گياهان بر روى سرگين گاه هاى .حديث (كينه هاى ديرينه) شما روييده است و در دلبستگى به آرزوها با يكديگر همداستان شده ايد و در به دست آوردن مال و ثروت، با يكديگر دشمنى مى كنيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف فرشتگان ـ فرمود : كارِ زشتِ جدايى و از هم بريدن، آنان را پراكنده نساخته است و كينه ناشى از حسد ورزى، بر آنان حكمفرما نشده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : من از آن مردمى هستم كه سرزنش هيچ سرزنشگرى آنان را از راه خدا باز نمى دارد. سيمايشان سيماى راستان است و گفتارشان گفتار نيكان··· نه گردن فرازى مى كنند، نه برترى مى جويند، نه كينه در دل مى پرورند و نه فساد مى انگيزند.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام ـ درباره آيه «و كينه اى را كه در سينه هاى آنان بود بر كشيديم» ـ فرمود: يعنى، دشمنى را از ميان آنان ريشه كن مى كند.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419