کتابخانه احادیث شیعه

آماده شدن براى مرگ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به طارق بن عبد اللّه محاربى ـ فرمود : اى طارق! پيش از فرا رسيدن مرگ خود را براى آن آماده كن.
نمایش منبع
كنز العمّال : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : هرگاه روشنايى به سينه در آيد، سينه فراخ گردد. عرض شد : آيا براى شناسايى اين امر نشانه اى هست؟ فرمود : آرى، دورى گزيدن از سراى فريب و روى آوردن به سراى جاودانى و آماده شدن براى مرگ پيش از فرا رسيدن آن.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه چشم به راه مرگ باشد، در كارهاى نيك بكوشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براى مرگ آماده شويد؛ زيرا مرگ بر سر شما سايه افكنده است و همچون گروهى باشيد كه بر سر آنها فرياد زده شد و بيدار گشتند و دانستند كه دنيا سراى آنها نيست و از اين رو آن را [با جهان ديگر ]عوض كردند···
و ميان هر يك از شما و بهشت و دوزخ فاصله اى جز فرود آمدن مرگ بر او نيست··· از خداى سبحان مسألت داريم كه ما و شما را از كسانى قرار دهد كه هيچ نعمتى سرمستشان نمى كند و هيچ هدفى آنان را از طاعت پروردگارشان باز نمى دارد و پس از مرگ پشيمانى و اندوهى گريبان گيرشان نمى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بار سفر بربنديد، كه در بردن شما شتاب مى شود؛ و براى مرگ آماده شويد، كه بر شما سايه افكنده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چيزى كه نمى دانى چه وقت غافلگيرت مى كند، سزاست كه پيش از آنكه تو را فرا گيرد، خويشتن را برايش آماده سازى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دعوت مرگ را به گوش هاى [جانِ] خود بنيوشانيد، پيش از آنكه فرا خوانده شويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمند را سزد كه در اين سرا، از مرگ به هوش باشد و پيش از رسيدن به سرايى كه در آن مرگ را آرزو كند و نيابدش، خود را براى مرگ به خوبى آماده گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وقتى از هجوم مرگ ايمنى نيست، آماده نشدن براى آن از ناتوانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه خود را براى مرگ آماده نسازد و فرصت ها را غنيمت نشمرد، از هجوم اجل غافل است. بار سفر بربنديد، كه براى بردن شما شتاب است، براى مرگ آماده شويد، كه بر شما سايه افكنده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدان كه فراپيش تو گردنه اى است دشوار، كه در عبور از آن، سبكبار ، نكو حال تر از گرانبار است و آنكه آهسته مى رود از آنكه شتاب مى ورزد بد حال تر بُوَد··· پس، قبل از فرود آمدنت براى خود پيشروى روانه ساز و پيش از آنكه بار افكنى، منزلگاه را آماده ساز.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مرگ، تو را شتابان تعقيب مى كند، پس، غافل مباش.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه براى سفرش آماده باشد، در حَضَرش شادمان و آسوده خاطر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وارد شونده اى كه با خود رستگارى يا بدبختى مى آورد، سزاوار بهترين آمادگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مبادا مرگ در حالى به سراغت آيد كه تو [چون بنده اى فرارى] از خداوندگارت در طلب دنيا گريخته باشى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به دنيا بى اعتنا باش و از آن دورى كن و مبادا مرگ در حالى به سراغت آيد كه [چون بنده اى فرارى ]از خداوندگارت در طلب دنيا گريخته باشى و در نتيجه، بدبخت شوى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از كسى كه مى بيند هر روز از جان و عمر او كاسته مى شود و با اين حال براى مرگ آماده نمى شود؟!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چونان كسى مباش كه بدون عمل ، به آخرت اميد بسته است··· از مرگ مى ترسد، اما پيش از رفتن كارى نمى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيش از مرگ و سختى هاى آن كارى بكنيد و قبل از رسيدنش، مقدمات آن را فراهم آوريد و پيش از فرود آمدنش، براى آن آماده شويد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيش از مرگ كارى بكنيد؛ مرگى كه اگر از او بگريزيد، به شما مى رسد و اگر بايستيد، گريبانتان را مى گيرد و اگر فراموشش كنيد، به يادتان مى آورد.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : بادِروا أمرَ العامّةِ .حديث و خاصّةَ أحَدِكُم و هُو المَوتُ ، فإنّ النّاسَ أمامَكُم ، و إنّ السّاعةَ تَحدُوكُم مِن خَلفِكُم ، تَخَفَّفوا تَلحَقوا ، فإنّما ينتَظَرُ بأوّلِكُم آخِرُكُم .حديث
امام على عليه السلام : پيشدستى كنيد بر چيزى كه همگانى است و يكايك شما را فرا مى گيرد و آن مرگ است؛ زيرا كه مردم پيش از شما رفتند و ساعت [مرگ يا قيامت] از پشت سرتان شما را به پيش مى راند. سبكبار بشويد تا [به رفتگان اين كاروان ]بپيونديد؛ زيرا كه جلو رفتگان شما چشم به راه بازماندگان شما هستند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هول و هراسى كه نمى دانى چه وقت تو را فرا مى گيرد، چرا پيش از آنكه ناگهان به سراغت آيد، برايش آماده نمى شوى؟!
نمایش منبع
بحار الأنوار : ابراهيم عليه السلام به هنگام نزديك شدن وفاتش [به خدا ]گفت : چرا پيكى سوى من نفرستادى تا [خودم را براى مرگ آماده سازم]. به او فرمود: مگر نمى دانى كه موى سپيد پيك من است؟!
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454