کتابخانه احادیث شیعه

تماميّت و كمال نعمت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه شب و روز خود را سپرى كند و از سه چيز برخوردار باشد نعمت دنيا بر او تمام شده است : كسى كه بام و شامش را در تندرستى و آسودگى خاطر گذراند و خوراك روز خود را داشته باشد و اگر چهارمين نعمت را هم داشته باشد، نعمت دنيا و آخرت را كامل دارد و آن نعمت ايمان است.
نمایش منبع
سنن الترمذى : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ خطاب به مردى كه دعا مى كرد و از خداوند تماميّت نعمت را مى طلبيد ـ فرمود : تماميّت نعمت چيست؟ عرض كرد : دعايى كه بدان خدا را بخوانم و اميد خير از آن داشته باشم. حضرت فرمود : تماميت نعمت، رفتن به بهشت و رستن از آتش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از كمال نعمت، فراوانى خِرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر نعمتى جز بهشت، حقير است و هر بلايى جز آتش عافيت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با فروتنى، نعمت كامل مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با شكيبايى بر طاعت خدا و محافظت بر آنچه كه پاسدارى آن را از كتاب خدا از شما خواسته است، كامل شدن نعمت هاى خدا را براى خود بجوييد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با شكيبايى بر طاعت خدا و دورى از معصيت او، نعمت هايش را بر خويش كامل سازيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدا را سپاس و ستايش مى گويم؛ چون طالب تماميّت نعمت اويم و گردن نهاده عزّت اويم و پناه جوى از معصيت اويم .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : نعمت دنيا، امنيّت و تندرستى است و كمال نعمت آخرت، وارد شدن به بهشت است و بنده اى كه به بهشت نرود هرگز نعمت بر او تمام نشده است.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن بَكى عَلى مُصابِ هذِهِ البِنتِ (زَينَبَ بنتِ عَلِيٍ عليهاالسلام) كانَ كَمَن بَكى عَلى أخَوَيهَا الحَسَنِ و الحُسَينِ عليهماالسلام؛

هركس بر مصيبت‏هاى اين دختر (زينب عليهاالسلام) بگريد، همانند كسى است كه بر برادرانش، حسن و حسين عليهماالسلام، گريسته باشد.

وفيات الأئمه، ص 431

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454