کتابخانه احادیث شیعه

نكويى نيّت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين عمل، نيّت صادق است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نكويى نيّت، زيبايى درون هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين اندوخته ها، نيكويى درون هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيّت نيكو، سبب رسيدن به آرمان و آرزوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آدمى با نيّت نيكو و اخلاق خوش به تمام آنچه در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنيّت محيط و فراخى روزى، دست مى يابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خويشتن را به داشتن نيّت نيكو و قصد زيبا عادت ده، تا در اهدافت كامياب شوى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيّت نيكو، موجب پاداش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه نيّتش نيكو شود، پاداشش فراوان گردد و زندگيش خوش شود و دوستيش لازم آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند سبحان دوست دارد كه نيّت انسان نسبت به مردم زيبا باشد، همچنان كه دوست دارد نيّت او در اطاعت از وى نيز نيرومند و بى ريا باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با حُسن نيّت هاست كه خواسته ها برآورده شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نزديكترين نيّت ها به موفقيّت، سازنده ترين آنهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند متعال به سبب نيكويى نيّت و پاكى درون، هر يك از بندگانش را كه بخواهد به بهشت مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكويى نيّت، برخاسته از سلامت درون است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيك انديشى و خوش نيّتى، نشانگر پاك زادگى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در راه عدالت ورزى از حُسن نيّت داشتن به رعيّت و كم كردن طمع و بسيارى پارسايى، كمك بگير.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عملِ درست، جز با نيّتِ درست كامل نمى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : درستى عمل [منوط] به درستى نيّت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر مردم به هنگامى كه بلاها بر آنان فرود مى آيد و نعمت ها از ايشان زوال مى پذيرد، با نيّت هاى درست و دل هاى مشتاق، به پروردگارشان پناه برند، بى گمان هر گريخته اى را به آنان باز گرداند و هر فسادى را برايشان به اصلاح آورد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه نيّتش نيكو شود، خداوند بر روزيش بيفزايد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از اندازه عبادتى كه چون كسى انجام دهد وظيفه خود را انجام داده است ـ فرمود : حسن نيّت داشتن در طاعت.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه نيّت صادق داشته باشد، دل سالم و پاك دارد؛ زيرا سالم داشتن دل از وسوسه هاى شيطانى به سبب خالص گردانيدن نيّت در همه كارها براى خداوند است.
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : همچنان كه بدن جز با نفْسِ زنده، بقايى ندارد، دين نيز جز با نيّت درست بر پا نمى ماند و نيّت درست هم جز با خرد، استوار نمى گردد.
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام : هر كه را حُسن نيّت برادرش راضى نكند، داد و دهش او نيز راضيش نكند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

الإعجابُ يَمنَعُ الازدِيادَ؛

خودپسندى و غرور، مانع پيشرفت و كمال است.

نهج البلاغه : حکمت 167

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459