کتابخانه احادیث شیعه

هدايت انسان هدايت عامّه است

امام على عليه السلام : بهترين ذخيره ، هدايت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هدايت خداوند، نيكوترين هدايت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با راهنمايى است كه بينش زياد مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بايد شِعار (جامه زيرينِ) تو هدايت (پيمودن راه راست) باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما بينا شده ايد، اگر ديده بينا داشته باشيد و شنونده شده ايد، اگر گوش شنوا داشته باشيد و راهنمايى شده ايد، اگر هدايت پذير باشيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به راه پيامبرتان اقتدا كنيد كه آن برترين راه است و از روش و سنّت او پيروى كنيد كه آن راهنماترين روش و سنّت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدا رحمت كند انسانى (بنده اى) را كه سخن حكيمانه اى شنيد و آن را پذيرا شد و به راه راست فرا خوانده شد و بدان نزديك گشت و كمربندِ راهنمايى را گرفت و نجات يافت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف پيامبر صلى الله عليه و آله ـ فرمود : او پيشواى كسى است كه پرهيزگار باشد و بينايى كسى كه هدايت جويد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به واسطه ما بود كه در تاريكى ها راه راست را يافتيد و بر ستيغ بلندى و سيادت فراز آمديد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدان كه برترين بندگان خدا در پيشگاه او، پيشواى دادگرى است كه خود در راه راست باشد و به راه راست رهنمون شود، سنّت شناخته شده [از پيامبر ]را برپا دارد و بدعت ناشناخته را از ميان بردارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! از محبوبترين بندگان خدا در نزد او بنده اى است كه خداوند او را در برابر نفْسش يارى كرد و از اين رو اندوه را شِعار (جامه زيرين) خود ساخت و ترس [از خدا ]را رداى خويش و چراغ هدايت در دل او فروزان گشت. و بدين سبب از كور دلى و مشاركت با هوا پرستان (پيروان فرقه ها و كيشهاى مختلف) رهايى يافت و [خود] از كليدهاى درهاى هدايت و قفل هاى درهاى هلاكت شد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى مردم! در راه هدايت، به خاطر اندك بودن پويندگان آن، احساس تنهايى نكنيد؛ زيرا مردم بر سر سفره اى گرد آمده اند كه سيرى آن كوتاه و گرسنگيش طولانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بار خدايا! به تو پناه مى برم از اينكه با وجود توانگرىِ تو نيازمند بمانم، يا با وجود هدايتِ تو در گمراهى به سر برم.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «براستى كه ما راه را به او نشان داديم···» ـ فرمود : يعنى ما راه را به او شناسانديم؛ يا آن را در پيش مى گيرد و يا رهايش مى كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ نيز درباره همين آيه ـ فرمود : خداوند راه را به انسان شناساند. يا انسان آن را در پيش مى گيرد كه در اين صورت سپاسگزار است و يا آن را رها مى كند كه در اين صورت ناسپاس مى باشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «و ما هر دو راه را به او نموديم» ـ فرمود : يعنى راه خير و راه شرّ را.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «و بدانيد كه خداوند ميان انسان و دل او حائل مى شود» ـ فرمود : ميان او و اين كه باطل را حقّ بداند مانع مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454