عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آنچه شهوت را ناتوان مى كند

امام على عليه السلام : هر چه حكمت (خرد) قويتر گردد، شهوت ناتوانتر مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه خردش كامل باشد، شهوت ها را خوار شمارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه توانايى [در رسيدن به چيزى] زياد شود، شهوت [به آن ]كاستى گيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه خرد كمال پذيرد، شهوت كاستى گيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خويشتندارى، شهوت را ناتوان مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه خويشتن را ارج نهد، شهوت هايش در نظر او بى ارج گردند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پس، از خدا پروا كنيد، ـ اى بندگان خدا ـ همچون پرواى خردمندى كه انديشيدن [درباره مبدأ و معاد] دل او را مشغول ساخته··· ، و بى رغبتى به دنيا جلو شهوت هايش را گرفته است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كس به سراى ماندگار عشق ورزد ، لذّت ها را از ياد ببرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه مشتاق بهشت باشد، از شهوت ها چشم پوشَد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با هر لذّتى به سر آمدن آن را به ياد آر و با هر نعمتى از كف رفتن آن را و با هر گرفتارى و بلايى برطرف شدن آن را؛ زيرا اين يادآورى، در پايندگى نعمت و زدودن شهوت و از بين بردن گردنكشى مؤثّرتر است و به گشايش نزديكتر و در برطرف ساختن غم و اندوه و رسيدن به آرزو سزاوارتر.

پرینت احادیث

الكافى : خداوند متعال به موسى عليه السلام وحى فرمود : به خاطر بسپار كه تو قبر نشين خواهى شد ، كه اين يادآورى تو را از شهوت ها باز مى دارد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419