عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

انواع اندرز دهنده ها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين واعظ، مرگ است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين واعظ، مردگانى هستند كه مى بينيد پياده به سوى گورهايشان برده مى شوند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمند كسى است كه تجربه ها او را پند دهند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين تجربه آن است كه تو را پند دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در هر نگاهى عبرتى است و در هر تجربه اى پندى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : براى خردمندان، تجربه هاى آنان پندى است كافى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه از عبرت ها پند گيرد، خويشتندارى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، او را با عبرت ها پند دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مقصد [نهايى] قيامت است و اين براى كسى كه دانا باشد، بهترين واعظ است و براى كسى كه نادان و بى خبر است، بهترين مايه عبرت.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! از عبرت هاى سودمند پند گيريد و از نشانه هاى درخشان عبرت آموزيد و با هشدارهاى رسا باز ايستيد و از يادآورى و اندرزها بهره مند شويد؛ زيرا كه گويى چنگال هاى مرگ به شما درآويخته و رشته هاى آرزو از شما بريده شده و پيشامدهاى وحشتناك بر شما هجوم آورده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه پندهاى زمانه را بفهمد، به روزگار خوش بين نباشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه به روزگار خوش بين و دلخوش باشد، پندهاى زمانه را نفهميده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از مال تو آنچه تو را پند دهد از كف نرفته است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصف دنيا ـ فرمود : همانا دنيا سراى پند است براى كسى كه از آن پند گيرد··· دنيا به آنان يادآورى كرد و ايشان يادآور شدند، آنان را [از رويدادها و سرگذشت ها ]خبر داد و ايشان تصديق كردند، آنان را پند داد و ايشان پندش را پذيرفتند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در توصيف اسلام ـ فرمود : و سبب بصيرت است براى كسى كه بخواهد، و مايه عبرت است براى كسى كه پند گيرد.

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام : پند و اندرز خود را از روزگار و مردم آن بگير؛ زيرا كه روزگار هم دراز است و هم كوتاه. پس، چنان عمل كن كه گويى پاداش عملت را مى بينى تا به اين پاداش اميدوارتر باشى.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419