عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

فضيلت دوست و افزودن دوستان

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بر [شمار ]برادران خود بيفزاييد ؛ زيرا هر مؤمنى را در روز
قيامت ، شفاعتى است .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بر [شمار ]برادران خود بيفزاييد؛ زيرا كه پروردگارتان ، آزرمگين و بزرگوار است و شرم دارد كه بنده اش را در روز قيامت ، ميان برادرانش عذاب كند .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : انسان به وسيله برادرش [نيرومند و ]افزون است .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : انسان با برادران مسلمانش نيرو و فزونى مى گيرد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : برادرانِ راستين به دست آر ، تا در پناهشان زندگى كنى كه در آسايش ، زيورند و در سختى ، ساز و برگ [و ياور] .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوست ، انسانى است كه همان خودت است ، جز آن كه [ كالبدش ]غير از توست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوستان ، يك جان اند در كالبدهاى پراكنده .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوستِ راستين ، از نعمت هاست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادران ، در آسايش، زيورند و در سختى، ساز و برگ [و ياور] .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادرانِ يكرنگ به دست آر كه در آسايش ، زيورند و در سختى ، ياور .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادرانِ راستين ، در خوشى ، زيورند و در ناخوشى ، ساز و برگ [و ياور] .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادرانِ راستين به دست آر و بر شمارشان بيفزاى كه به هنگام آسايش ، ساز و برگ اند و به هنگام سختى ، سپر .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادرانِ راستين در ميان مردم ، از ثروتى كه شخص از آن برخوردار شود و به ارث گذارد ، بهترند . مبادا كسى از شما نسبت به برادرش زياده بى رغبتى كند ، و اگر از او منفعتى نديد و يا او را بى چيز ديد ، مبادا كسى را جايگزين او نمايد . مبادا كسى از شما از نياز خويشاوندش كه اگر آن را برآورد ، به او زيانى نمى زند و اگر آن را باز دارد ، سودى به او نمى رساند ، غفلت كند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ناتوان ترين مردم ، كسى است كه از به دست آوردن برادران ، ناتوان باشد و ناتوان تر از او ، كسى است كه برادرى را كه به دست آورده است ، از دست بدهد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : ناتوان ترين مردم ، كسى است كه در دوستيابى كوتاهى كند ، و ناتوان تر از او كسى است كه دوستى به دست آورد و سپس او را از دست بدهد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : دوستانت بسيار باشند ؛ امّا رازت را تنها با يكى از آنان [كه بيش از ديگران مورد اعتماد است] در ميان بگذار .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه دوستى ندارد ، اندوخته اى ندارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوست ، برترينِ دو اندوخته است (از اندوخته مالى برتر است) .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه برادرى حديث ندارد ، خيرى در او نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه برادرانى ندارد ، خانواده اى ندارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادران ، زداينده غم و اندوه اند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادران ، برترين ساز و برگ هايند .

پرینت احادیث

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : إخوانُ حديث الصِّدقِ أفضَلُ عُدَّةٍ . حديث

امام على عليه السلام : برادرانِ راستين ، برترين ساز و برگ اند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترينِ ساز و برگ ها ، برادرى وفادار است و همگِنى پاك .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوست ، برترينِ ساز و برگ است (با هر ساز و برگى سنجيده شود ، از آن برتر است) .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترين ساز و برگ ها ، برادرانِ قابل اعتمادند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادرانى به دست آوريد كه ساز و برگ دنيا و ساز و برگ آخرت هستند . آيا سخن دوزخيان را نشنيده اى : «پس ما را نه شفيعانى است و نه دوستى نزديك» . حديث

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : در دنيا بر شمار دوستان بيفزاييد كه در دنيا و آخرت ، سود مى رسانند . امّا در دنيا نيازهايى برمى آورند ، و امّا در آخرت ، دوزخيان مى گويند : «پس ما را نه شفيعانى است و نه دوستى نزديك» .

پرینت احادیث

امام سجاد عليه السلام : با هيچ كس دشمنى مكن ، گرچه گمان كنى به تو زيانى نمى رساند و نسبت به دوستى هيچ كس ، بى رغبتى نشان مده ، گرچه گمان كنى به تو سودى نمى رساند؛ زيرا تو نمى دانى كه كِى به دوستت نيازمندى و كِى از دشمنت هراسان . هرگاه كسى از تو عذرخواهى كرد ، عذرش را بپذير ، گرچه بدانى كه دروغ مى گويد .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : بر شمار برادران بيفزاييد كه هر مؤمنى را دعايى اجابت شده است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كس به افزايش شمار برادرانْ رغبت نشان ندهد ، دچار زيان مى شود .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : بر برادرى [و دوستى] با مؤمنان بيفزاييد كه آنان را نزد خدا دست توانى است كه روز قيامت ، بدان پاداششان مى دهد .

پرینت احادیث

الكافى ـ به نقل از سعيد، از تعدادى از راويان ـ : از حضرت ابوالحسن عليه السلامپرسيده شد: مايه فزونى عيش دنيا چيست؟
حضرت فرمود : «خانه وسيع و دوستداران بسيار» .

پرینت احادیث

امام رضا عليه السلام : افزودن بر شمار دوستان در زندگى ، گريه كنندگان پس از مرگ را افزايش مى دهد .

پرینت احادیث

لقمان ـ به پسرش ـ : پسركم ! هزار دوست بگير ، حال آن كه هزار [دوست ]نيز اندك است ، و يك دشمن هم مگير كه يكى نيز بسيار است .

پرینت احادیث

لقمان ـ به پسرش ـ : پسركم ! بر شمار دوستان بيفزا و از دشمنان ايمن مباش كه كينه در سينه هايشان ، چون آب زير خاكستر ، [پنهان ]است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :
تا آن جا كه مى توانى بر شمار برادران بيفزا كه/
هرگاه از آنان يارى خواسته شود ، تكيه گاه و پشتيبان هستند .
هزار دوست و ياور ، بسيار نيست/
حال آن كه يك دشمن نيز بسيار است .

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

مَنْ أيْقَنَ أنّهُ يُفارِقُ الأحبابَ، ويَسكُنُ التُّرابَ، ويُواجِهُ الحِسابَ، ويَسْتَغْنِي عَمّا خَلَّفَ، ويَفْتَقِرُ إلى ما قَدَّمَ، كانَ حَرِيّا بِقِصَرِ الأملِ وطُولِ العَملِ؛
هر كه يقين كند كه از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاك خواهد خفت و حساب و كتابى در پيش رو دارد و آنچه بر جاى مى‏ نهد به كارش نخواهد آمد و به آنچه پيش فرستاده نيازمند است، سزاوار است كه رشته آرزو را كوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند.

بحار الأنوار : 73/167/31

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3339