عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

فضيلت دوست و افزودن دوستان

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بر [شمار ]برادران خود بيفزاييد ؛ زيرا هر مؤمنى را در روز
قيامت ، شفاعتى است .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بر [شمار ]برادران خود بيفزاييد؛ زيرا كه پروردگارتان ، آزرمگين و بزرگوار است و شرم دارد كه بنده اش را در روز قيامت ، ميان برادرانش عذاب كند .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : انسان به وسيله برادرش [نيرومند و ]افزون است .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : انسان با برادران مسلمانش نيرو و فزونى مى گيرد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : برادرانِ راستين به دست آر ، تا در پناهشان زندگى كنى كه در آسايش ، زيورند و در سختى ، ساز و برگ [و ياور] .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوست ، انسانى است كه همان خودت است ، جز آن كه [ كالبدش ]غير از توست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوستان ، يك جان اند در كالبدهاى پراكنده .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوستِ راستين ، از نعمت هاست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادران ، در آسايش، زيورند و در سختى، ساز و برگ [و ياور] .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادرانِ يكرنگ به دست آر كه در آسايش ، زيورند و در سختى ، ياور .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادرانِ راستين ، در خوشى ، زيورند و در ناخوشى ، ساز و برگ [و ياور] .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادرانِ راستين به دست آر و بر شمارشان بيفزاى كه به هنگام آسايش ، ساز و برگ اند و به هنگام سختى ، سپر .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادرانِ راستين در ميان مردم ، از ثروتى كه شخص از آن برخوردار شود و به ارث گذارد ، بهترند . مبادا كسى از شما نسبت به برادرش زياده بى رغبتى كند ، و اگر از او منفعتى نديد و يا او را بى چيز ديد ، مبادا كسى را جايگزين او نمايد . مبادا كسى از شما از نياز خويشاوندش كه اگر آن را برآورد ، به او زيانى نمى زند و اگر آن را باز دارد ، سودى به او نمى رساند ، غفلت كند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ناتوان ترين مردم ، كسى است كه از به دست آوردن برادران ، ناتوان باشد و ناتوان تر از او ، كسى است كه برادرى را كه به دست آورده است ، از دست بدهد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : ناتوان ترين مردم ، كسى است كه در دوستيابى كوتاهى كند ، و ناتوان تر از او كسى است كه دوستى به دست آورد و سپس او را از دست بدهد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : دوستانت بسيار باشند ؛ امّا رازت را تنها با يكى از آنان [كه بيش از ديگران مورد اعتماد است] در ميان بگذار .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه دوستى ندارد ، اندوخته اى ندارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوست ، برترينِ دو اندوخته است (از اندوخته مالى برتر است) .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه برادرى حديث ندارد ، خيرى در او نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه برادرانى ندارد ، خانواده اى ندارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادران ، زداينده غم و اندوه اند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادران ، برترين ساز و برگ هايند .

پرینت احادیث

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : إخوانُ حديث الصِّدقِ أفضَلُ عُدَّةٍ . حديث

امام على عليه السلام : برادرانِ راستين ، برترين ساز و برگ اند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترينِ ساز و برگ ها ، برادرى وفادار است و همگِنى پاك .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوست ، برترينِ ساز و برگ است (با هر ساز و برگى سنجيده شود ، از آن برتر است) .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترين ساز و برگ ها ، برادرانِ قابل اعتمادند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برادرانى به دست آوريد كه ساز و برگ دنيا و ساز و برگ آخرت هستند . آيا سخن دوزخيان را نشنيده اى : «پس ما را نه شفيعانى است و نه دوستى نزديك» . حديث

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : در دنيا بر شمار دوستان بيفزاييد كه در دنيا و آخرت ، سود مى رسانند . امّا در دنيا نيازهايى برمى آورند ، و امّا در آخرت ، دوزخيان مى گويند : «پس ما را نه شفيعانى است و نه دوستى نزديك» .

پرینت احادیث

امام سجاد عليه السلام : با هيچ كس دشمنى مكن ، گرچه گمان كنى به تو زيانى نمى رساند و نسبت به دوستى هيچ كس ، بى رغبتى نشان مده ، گرچه گمان كنى به تو سودى نمى رساند؛ زيرا تو نمى دانى كه كِى به دوستت نيازمندى و كِى از دشمنت هراسان . هرگاه كسى از تو عذرخواهى كرد ، عذرش را بپذير ، گرچه بدانى كه دروغ مى گويد .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : بر شمار برادران بيفزاييد كه هر مؤمنى را دعايى اجابت شده است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كس به افزايش شمار برادرانْ رغبت نشان ندهد ، دچار زيان مى شود .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : بر برادرى [و دوستى] با مؤمنان بيفزاييد كه آنان را نزد خدا دست توانى است كه روز قيامت ، بدان پاداششان مى دهد .

پرینت احادیث

الكافى ـ به نقل از سعيد، از تعدادى از راويان ـ : از حضرت ابوالحسن عليه السلامپرسيده شد: مايه فزونى عيش دنيا چيست؟
حضرت فرمود : «خانه وسيع و دوستداران بسيار» .

پرینت احادیث

امام رضا عليه السلام : افزودن بر شمار دوستان در زندگى ، گريه كنندگان پس از مرگ را افزايش مى دهد .

پرینت احادیث

لقمان ـ به پسرش ـ : پسركم ! هزار دوست بگير ، حال آن كه هزار [دوست ]نيز اندك است ، و يك دشمن هم مگير كه يكى نيز بسيار است .

پرینت احادیث

لقمان ـ به پسرش ـ : پسركم ! بر شمار دوستان بيفزا و از دشمنان ايمن مباش كه كينه در سينه هايشان ، چون آب زير خاكستر ، [پنهان ]است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :
تا آن جا كه مى توانى بر شمار برادران بيفزا كه/
هرگاه از آنان يارى خواسته شود ، تكيه گاه و پشتيبان هستند .
هزار دوست و ياور ، بسيار نيست/
حال آن كه يك دشمن نيز بسيار است .

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛
محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3453