کتابخانه احادیث شیعه

ثمرات رياضت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يكى از سفارشهاى خضر به موسى عليهما السلام اين بود كه : نفس خود را به صبر تمرين ده، تا از گناه رهايى يابى .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : شكمهاى خود را گرسنگى دهيد و جگرهايتان را تشنگى و بدنهايتان را برهنگى و دلهايتان را پاك كنيد ؛ باشد كه از ساكنان آسمان (فرشتگان) فراتر رويد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شبها چشمهاى خود را بيدار نگه داريد و شكمهايتان را لاغر سازيد و از تن هايتان بگيريد و به جان هايتان ببخشيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رياضت، جز در جان هوشيار كارگر نيفتد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461