کتابخانه احادیث شیعه

خودپسندى

امام على عليه السلام ـ در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر ـ نوشت : زنهار از خود پسندى و [زنهار] از تكيه كردن به آنچه كه تو را به خودپسندى مى كشاند و [زنهار از ]شيفتگى به مدح و ستايش؛ زيرا اينها از مناسبترين فرصتهاى شيطان است تا نيكى نيكو كاران را بر باد دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ تنهايى اى وحشت انگيزتر از خودپسندى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وحشتناكترين تنهايى، خودپسندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خودپسندى، آفت بزرگى (شرف) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خودپسندى، كمبود را آشكار مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ چيز مانند خودپسندى به خوبيها زيان نمى رساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميوه خودپسندى و غرور، دشمنى و كينه توزى است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هيچ نادانى اى زيانبارتر از خودپسندى نيست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از شرايع (دين) عيسى بن مريم گشت و گذار در شهرها بود. روزى با يكى از ياران خود كه مردى كوته قامت بود و اغلب با عيسى عليه السلام همراهى مى كرد، براى سياحت بيرون رفت. چون عيسى به دريا رسيد با يقين درست گفت: به نام خدا و بر روى آب حركت كرد. مرد كوتاه قد چون ديد عيسى عليه السلام از آب گذشت با يقين درست گفت: به نام خدا و بر روى آب حركت كرد تا به عيسى عليه السلام رسيد. در اين هنگام دچار خودپسندى شد ··· از اين رو در آب فرو رفت و از عيسى كمك خواست. آن حضرت دستش را گرفت و او را از آب بيرون كشيد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ؛

هر كس دورى سفر (قيامت) را ياد كند آماده راه گردد.

نهج البلاغه: ص 1222، حکمت 272

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461