کتابخانه احادیث شیعه

خدا شنواست

امام على عليه السلام : هر شنوايى، جز او، آواهاى ظريف را نمى شنود و صداهاى شديد نيز گوشش را كر مى كند و صداهاى دور دست را نمى تواند بشنود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس سخن بگويد، خدا گفتارش را مى شنود و هركه خاموش ماند، او آنچه را در درونش مى گذرد مى داند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدا شنواست اما نه به واسطه ابزار شنيدن.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : خداوند شنوا و بيناست؛ با همان چيزى كه مى بيند مى شنود و با همان چيزى كه مى شنود مى بيند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : او شنوا و بيناست. شنواست، بى آن كه اندامى براى شنيدن داشته باشد و بيناست، بى آن كه ابزار بينايى داشته باشد؛ بلكه به ذات خود مى شنود و به ذات خود مى بيند. اين كه مى گويم: به ذات خود مى شنود، معنايش اين نيست كه او چيزى است و ذاتش چيز ديگرى [سواى او ]بلكه چون تو از من سؤال كردى، خواستم براى فهماندن مطلب به تو تعبيرى بياورم. پس، مى گويم: او با همه وجودش مى شنود، اما نه همه اى كه بعض و جزء داشته باشد.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : پروردگار ما شنوا ناميده شده نه به اين معنا كه سوراخ گوشى دارد كه با آن [ فقط ] صدا را مى شنود، ولى با آن چيزى را نمى بيند؛ مانند ما كه سوراخ گوش داريم و با آن مى شنويم، ولى با آن نمى توانيم ببينيم.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : او با همان چيزى كه مى بيند مى شنود و با همان چيزى كه مى شنود مى بيند··· از آن جا كه هيچ گونه لغت و زبانى بر او پوشيده نيست و شنيدنِ چيزى او را از شنيدن [همزمان ]چيزى ديگر باز نمى دارد، مى گوييم: او شنواست، اما نه مانند شنوايى شنوندگان (مخلوق).
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462